1. Начало
  2. »
  3. Услуги
  4. »
  5. Контрола

Надзор  кој следи  квалитетно исполнување на звучна изолација
Надзор кој следи квалитетно исполнување на звучна изолација

Надзор  кој следи  квалитетно исполнување на звучна изолација, акустика или индустриски мерки за намалување на звук

Кога екипата на DECIBEL проектира даден објект или систем за звучна изолација, секој објект е координиран од надзор, кој следи правилно  извршување на конкретен предмет.

Така се осигурува дека сите процеси и специфични моменти во изградба на системот или објектот, се исполнети коректно, според претходно направен проект и според  упатства на проектантите.

Во зависност од степенот на сложеност на извршување, се наметнува и постојана контрола на работната локација. Ова дава и можност за целосно документирање и евидентирање на целиот процес.

 

Get in touch
GET IN TOUCH
Надзор кој следи квалитетно исполнување на звучна изолација

We would love to hear from you! Send us a message and one of our representatives will get in touch with you as soon as possible.

(Please fill all the required fields, marked with *.)

How do you prefer us to contact you?


This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
We use cookies on our website. By continuing you accept these cookies. Find out more about cookies.