Надзор  кој следи  квалитетно исполнување на звучна изолација, акустика или индустриски мерки за намалување на звук.

Кога екипата на DECIBEL проектира даден објект или систем за звучна изолација, секој објект е координиран од надзор, кој следи правилно  извршување на конкретен предмет.

Така се осигурува дека сите процеси и специфични моменти во изградба на системот или објектот, се исполнети коректно, според претходно направен проект и според  упатства на проектантите.

Во зависност од степенот на сложеност на извршување, се наметнува и постојана контрола на работната локација. Ова дава и можност за целосно документирање и евидентирање на целиот процес.