Мерење на бучавата

Видови мерења, кои DECIBEL ги  спроведува се:

- Ниво на звук  од различни извори на бучава - комунален и индустриски;

- Анализа на звучен спектар;

- Вибрации на преградни елементи, машини и опрема;

- Различно ниво на звук помеѓу простории;

- Време на реверберациа во простории;

- Звучна апсорпција на материјали и конструкции во лабораториски услови (EN ISO 354)

- Лабораториски индекс на звучна изолација за бучава од воздушен шум Rw на ѕидови и тавани (EN ISO 140 - 3);

- Лабораториски индекс на звучна изолација за бучава од ударен шум Ln, w на подови (EN ISO 140 - 6);

- Развој и тестирање на звучна апсорпција и звучна изолација на материјалите;

 

We use cookies on our website. By continuing you accept these cookies.