Get in touch

GET IN TOUCH

We would love to hear from you! Send us a message and one of our representatives will get in touch with you as soon as possible.

(Please fill all the required fields, marked with *.)

How do you prefer us to contact you?


This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
  1. Начало
  2. »
  3. Услуги
  4. »
  5. Исполнување

Извршување на проекти
Извршување на проекти

Монтажа на систем за звучна изолација, акустични решенија и намалување на звук во  индустриски зони.

Монтажата на систем за звучна и акустична изолација  е претпоследен  чекор во целиот процес на намалување на звукот. Го спроведуваат различни тимови на ДЕЦИБЕЛ, во зависност од потребата:  Ззучна изолација  во станбени и јавни простории, звучна изолација во индустриски зони, намалување на звукот на машини и возила, акустичен третман на простории.

Монтажата се врши по внатрешно корпоративни процедури, во зависност од рокот,степенот на сложеност,  прецизност и  работното време.

Фазите во процесот на монтажа се документираат со цел архив и евиденција  на секој извршен процес. По извршување на монтажата, последен  чекор  е мерење на постигнатите резултати и споредба на вредностите.

 

We use cookies on our website. By continuing you accept these cookies. Find out more about cookies.