Get in touch

GET IN TOUCH

We would love to hear from you! Send us a message and one of our representatives will get in touch with you as soon as possible.

(Please fill all the required fields, marked with *.)

How do you prefer us to contact you?


This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Извршување на проекти
Извршување на проекти

Монтажа на систем за звучна изолација, акустични решенија и намалување на звук во  индустриски зони.

Монтажата на систем за звучна и акустична изолација  е претпоследен  чекор во целиот процес на намалување на звукот. Го спроведуваат различни тимови на ДЕЦИБЕЛ, во зависност од потребата:  Ззучна изолација  во станбени и јавни простории, звучна изолација во индустриски зони, намалување на звукот на машини и возила, акустичен третман на простории.

Монтажата се врши по внатрешно корпоративни процедури, во зависност од рокот,степенот на сложеност,  прецизност и  работното време.

Фазите во процесот на монтажа се документираат со цел архив и евиденција  на секој извршен процес. По извршување на монтажата, последен  чекор  е мерење на постигнатите резултати и споредба на вредностите.

 

We use cookies on our website. By continuing you accept these cookies. Find out more about cookies.