Консултација

 

Консултација и дијагностицирање на проблеми со бучава, реверберациа и вибрации се од значење за идентификување и пропишување на ефективни решенија.

Инженерски консултации за звучна и акустична  изолација  што ги нудиме се:

Консултација со инженер  на место. Целта на овие консултации е да се добие информација за местоположбата на зградата, видот  на конструкцијата, особеностите на просториите, извори на бучава  или акустични дефекти. Кога излезната информација е добиена, одлуките што клиентот ги добива се професионални и адекватни за конкретниот проблем. Консултациите со посета се закажуваат однапред на наведените телефони и се плаќаат. Консултациите вклучуваат писмени понуди  и софтверски симулации на добиени резултати, проследени со квантитативна  сметка за потребните материјали и труд.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Консултација со инженер  во канцеларија.Слично како консултациите на место, служат да се утврдат основните информации потребни за  решение. За спроведување на слични консултации  потребно е  клиентот да располага со цртежи и слики на проблематичните зони / простории / згради. Претходно закажување за овие консултации е задолжително. Консултацијата  се наплаќа од час.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Персонална консултација на SKYPE.Онлајн советување  е удобна форма за воспоставување на контакт и преземање активности за решавање на проблем поврзан со звучна изолација, акустика или вибрација. За спроведување на ваква консултација  потребно e да имате цртежи кои ќе ги испратите, да се разгледуваат паралелно со разговорот, слики и можност да се разјасни подетално, каков е карактерот на проблемот кој сте го утврдиле. Онлајн консултациите на  SKYPE со инженер акустичар се наплаќаат однапред и се воспоставува  комуникација во зависност од можностите за водење на разговорот  од двете страни. За закажување на онлајн консултација контактирајте не  на Т: +359889437847  или office@decibel.mk

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Инженерите на ДЕЦИБЕЛ имаат различни искуства и специјализација. Поради оваа причина, цените на консултациите со младите или главните инженери имаат различни цени. За повеќе информации, ве молиме контактирајте  не на: 

Т: +359889437847или office@decibel.mk

We use cookies on our website. By continuing you accept these cookies.