Get in touch

GET IN TOUCH

We would love to hear from you! Send us a message and one of our representatives will get in touch with you as soon as possible.

(Please fill all the required fields, marked with *.)

How do you prefer us to contact you?


This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
  1. Начало
  2. »
  3. Интелектуална сопственост

Интелектуална сопственост

Интелектуална сопственост

Интелектуална сопственост

  1. DECIBEL е регистрирана трговска марка со пријава бр. 2012123800N и датум на поднесување од 21.05.2012 година во Заводот за патенти на Република Бугарија. DECIBEL е во сопственост на DECIBEL PLC.
  2. Правата на интелектуална сопственост на целата содржина на веб-локацијата www.decibelinternational.co.uk и нејзините веб-локации се заштитени со авторски права според Законот за авторски и сродни права и/или Законот за трговски марки и географски ознаки.
  3. Сите елементи на веб-страницата се сопственост на DECIBEL PLC. или неговите клиенти и/или партнери кои се согласиле за нивно објавување и користење. При користење на Услугите во согласност со овие Општи услови и услови, корисникот има пристап до различни содржини и ресурси кои се предмет на авторски права или други права на интелектуална сопственост на сопственикот, други корисници или назначени лица. Корисникот има пристап до содржината за лична употреба во согласност со овие Општи услови и нема право да користи, снима, складира, репродуцира, менува, прилагодува или јавно дистрибуира објекти од интелектуална сопственост што му станале достапни при користење на Услугите. , со исклучок на ситни информации наменети за лична употреба, под услов легитимните интереси на авторите или други сопственици на интелектуална сопственост да не се нарушени незаконски ако копирањето или репродукцијата е за некомерцијални цели, а исто така и ако релевантната содржина е обезбедена од нив или доби директна писмена согласност од соодветните носители на авторски права. Без оглед на горенаведеното, потрошувачот не може да ја отстрани трговската марка и другите права на интелектуална сопственост од материјалите што ги поседува, без разлика дали сопственикот на соодветните права е операторот или друго лице.
  4. Користењето на елементите на страницата може да се врши само со изречна писмена согласност од сопственикот на страницата или лице овластено од него. Цитирањето информации презентирани на страницата е можно само доколку е наведен изворот, имено „DECIBEL“, DECIBEL PLC. или decibelinternational.co.uk/decibelinternational.com (или која било друга варијанта на домен во сопственост на DECIBEL PLC.)
  5. Во случај на непочитување на горенаведените права, DECIBEL PLC има право да ги бара своите права пред меѓународен суд.
  6. Цитирањето информации презентирани на страницата е можно само доколку е наведен изворот, имено „DECIBEL“, DECIBEL PLC. или decibelinternational.com
We use cookies on our website. By continuing you accept these cookies. Find out more about cookies.