Vibro AMR
Vibro AMR
Vibro AMR
Vibro AMR
Vibro AMR
Guaranteed result
Guaranteed result
Indoor use
Indoor use
Made in EU
Made in EU
Outdoor use
Outdoor use
Soundproofing
Soundproofing
Weather resistant
Weather resistant
Request A Quote
Offer for
Vibro AMR

(Please fill all the required fields, marked with *.)

How do you prefer us to contact you?


This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Антивибрационите спирални подлоги VIBRO – AMR имаат виброизолациски квалитети во две насоки – X(Y) и Z.

Одговараат за нискофреквентни вибрации (ниска брзина на ротација  - 400 обрти за минута), за кои исто така се потребни хоризонтално и вертикално ограничување при земјотрес или силен ветер. Одговараат за воздушни компресори, двотактни мотори, чилери/кулери и системи за ладење на вода.

Сите метални делови се произведени од поцинкуван метал со оптимална дебелина. Направени се два отвора во основата на апсорбирачот, за фиксирање на машината кон основата. Пружините се произведени согласно европскиот стандард ISO EN 10270. Во основата е поставен гумен профил за зголемување на виброизолацијата при високофреквентни треперења, кои преминуваат преку пружината. Двете хоризонтални оски, кои го ограничуваат хоризонталното преместување, се покриени со еластомер, за да го ограничат преминувањето на вибрации преку нив. Антивибрацискиот изолатор со пружина VIBRO AMR предлага иновативен дизајн, кој го р

едуцира предавањето на вибрациите од машините кон плочите на подот и истовремено со тоа дозволува контрола врз преместувањата предизвикани од сеизмичко или ветровито влијание

We use cookies on our website. By continuing you accept these cookies. Find out more about cookies.