Vibro AMR

Антивибрационите спирални подлоги VIBRO – AMR имаат виброизолациски квалитети во две насоки – X(Y) и Z.

Одговараат за нискофреквентни вибрации (ниска брзина на ротација  - 400 обрти за минута), за кои исто така се потребни хоризонтално и вертикално ограничување при земјотрес или силен ветер. Одговараат за воздушни компресори, двотактни мотори, чилери/кулери и системи за ладење на вода.

Сите метални делови се произведени од поцинкуван метал со оптимална дебелина. Направени се два отвора во основата на апсорбирачот, за фиксирање на машината кон основата. Пружините се произведени согласно европскиот стандард ISO EN 10270. Во основата е поставен гумен профил за зголемување на виброизолацијата при високофреквентни треперења, кои преминуваат преку пружината. Двете хоризонтални оски, кои го ограничуваат хоризонталното преместување, се покриени со еластомер, за да го ограничат преминувањето на вибрации преку нив. Антивибрацискиот изолатор со пружина VIBRO AMR предлага иновативен дизајн, кој го р

едуцира предавањето на вибрациите од машините кон плочите на подот и истовремено со тоа дозволува контрола врз преместувањата предизвикани од сеизмичко или ветровито влијание

Галерија

We use cookies on our website. By continuing you accept these cookies.