1. Начало
  2. »
  3. Проекти
  4. »
  5. Homes
  6. »
  7. Звучна изолација на чилер

Звучна изолација на чилер

Звучна изолација на чилер
Звучна изолација на чилер
Звучна изолација на чилер
Звучна изолација на чилер
Звучна изолација на чилер
Звучна изолација на чилер
Звучна изолација на чилер
Звучна изолација на чилер
Звучна изолација на чилер
Get in touch
GET IN TOUCH
Звучна изолација на чилер

We would love to hear from you! Send us a message and one of our representatives will get in touch with you as soon as possible.

(Please fill all the required fields, marked with *.)

How do you prefer us to contact you?


This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Студија на случај: Извор на бука од  четири броја чилери кои се поставени  во двор на станбена и административна зграда во гр.Варна. Поставени се токму под прозорците на станбените простории на растојание од 13 метри. При почетното мерење на бучавата се утврдува звучниот притисок од 80 dB кај чилерот и 75 dB кај прозорците. Исто така во соседството е сместена административна зграда на проред 10 метри, изложена на непосредно влијание на бучавата.

Решение: За намалување на бучавата  достигнувајќи до приемниците (станбените делови и управната зграда) се презема изградба на преграда  за звучна изолација  околу и над чилерот. Основен елемент е метален перфориран  панел за звучна изолација со дебелина 50 мм. За да се обезбеди одведување на воздушната струја од вентилаторите над чилерот, и без тоа да се овозможи "одлив" на бучавата, се монтира абсорпциона преграда со дебелина 300 мм.

Резултат: По монтирање на целиот објект се достигна вредност од 60 dB и кај двата приматели на звук  со што намалувањето на  на бучавата е на половина.

We use cookies on our website. By continuing you accept these cookies. Find out more about cookies.